دستگاه راست پنجگاه (فایل صوتی آموزشی)


راست موغامی، کی بو شعبه و گوشه لردن عبارت دیر:

– برداشت
– مایه راست
– عشاق
– حسینی
– ولایتی
– دیلکش
– کوردو
– شکسته فارسی
– عراق
– پنجگاه
– راک
– قرایی
– راستا آیاق

 

دریافت فایل