اجرای زنده احمد ستاری و ودود موذن زاده تلفیقی (تورکی – فارسی)


اجرای زندهاحمد ستاری و ودود موذن زاده تلفیقی (تورکی – فارسی) کسب مقام اول در جشنواره بین المللی موسیقی شش مقام (موغام) – 2013 تاجیکستان