اجرای زنده احمد ستاری , Munis Sharifov، Elkhan Mansurov


اجرای زنده توسط احمد ستاری (مدیر آموزشگاه ستاری)و Munis Sharifov، Elkhan Mansurov