سیامک فرشباف


سیامک فرشباف

سیامک فرشباف دریک خانواده متوسط وپرازنبوغ موسیقی چشم به جهان گشودم.ازهمان دوران طفولیت باتشویق عموی گرامیم استادعلی فرشباف باسازملودیکا اشنا و وارد دنیای موسیقی شدم و پس ازطی مدتی با سازگیتار شروع به کار کردم، در ادامه نیز مدتی باسازپیانومشغول به فعالیت گشتم.

بعد از چندسال باتوجه به علاقه شدیدی که به سازهای ضربی داشتم،باکمک ویاری عموی کوچک خودبه نام مرحوم استادمحمدفرشباف شروع به فراگیری سازناغارانمودم. پس ازمدت چندسال بایادگیری وتسلط کامل به این سازوتلاش دوچندان موفق به اخذ مدرک مربیگری ازسوی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی شدم. درسال۱۳۶۸مصادف باگشایش اموزشگاه موسیقی بطوررسمی مشغول به تدریس دران مکان شدم. درطول سالهای متمادی به حول وقوه الهی موفق به تربیت هنرجویانی دراین رشته هنری گشتم، هم چنین درطول این سالهابااجراهایی هم درداخل کشور و هم اجراهایی درخارج از کشور ازجمله کشور سوئد همچنان به فعالیت خود در این رشته ادامه میدهم. این بود خلاصه ای از فعالیت هنری بنده درطول این سالها، امیدوارم که مقبول افتد.

باتشکر فراوان.