اجرای خیرخواهانه آموزشگاه موسیقی ستاری در خانه سالمندان