روزهای تعطیل آموزشگاه


برنامه روزهای تعطیل آموزشگاه موسیقی ستاری در سال 96 به شرح زیر است: