دانلود کتاب آذربایجان تصنیفلری


فایل PDF کتاب آذربایجان تصنیفلری به تالیف پرفسور رامیز ظهراب اف شامل اشعار و نت تصنیفها.

عناوین موجود در این کتاب:

راست تصنیفی
ویلایتی تصنیفی
ورق تصنیفی
شور تصنیفی
شور – شهناز تصنیفی
حیجاز تصنیفی
سارنج تصنیفی
سه‌گاه تصنیفی
شیکسته – فارسی تصنیفی
موبرریقه تصنیفی
زابول تصنیفی
چارگاه تصنیفی
بسته – نیگار تصنیفی
حاصار تصنیفی
موخالیف تصنیفی
شوشتر تصنیفی
بایاتی – شیراز تصنیفی
بایاتی – ایصفاهان تصنیفی
هومایون تصنیفی
دیلکئش تصنیفی
ماهور تصنیفی
بایاتی – قاجار تصنیفی
قاطار تصنیفی
دوگاه تصنیفی
بایاتی – کورد تصنیفی
ره‌هاب تصنیفی
کورد – شاهناز تصنیفی
مانی تصنیفی
دشتی تصنیفی

download-icon
حجم: 3.46 مگابایت