دانلود آلبوم هفت موغام (یئددی موغام لار آلبومو)


دانلود آلبوم هفت موغام (یئددی موغام لار آلبومو) شامل راست، شور، سئگاه، شوشتر، سحرگاه، بایاتی – شیراز و هومایون از هنرمندان مختلف


قطعه اول: راست

بخش 1:

دریافت فایل

بخش 2:

دریافت فایل

بخش 3:

دریافت فایل

بخش 4:

دریافت فایل ‌

 ‌


قطعه دوم: شور

دریافت فایل


 ‌